Arvioinnin suunnittelu

Mitä arviointi on?

Arviointi on tiedon tuottamista ja kokonaiskuvan luomista oman toiminnan tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Arvioinnilla siis saadaan omaa työtä näkyväksi ja sillä pystyy esittämään riittävän konkreettisesti, mitä toiminnalla on saatu aikaiseksi. Arvioinnissa tuloksia ja vaikutuksia peilataan asetettuihin tavoitteisiin.

Arvioinnissa tarkastellaan mm. seuraavia asioita:

 • Mitkä ovat tavoitteemme?
 • Millä toimenpiteillä pyrimme saavuttamaan tavoitteemme?
 • Millainen on ollut toimenpiteiden toteuttamisen laatu (osaaminen, resurssit jne.)?
 • Toteutuivatko jotkut toimenpiteet paremmin/huonommin kuin toiset ja miksi?
 • Olemmeko saavuttaneet tavoiteltuja tuloksia?
 • Onko tuloksilla ollut haluttuja vaikutuksia ja vaikuttavuutta?
 • Millaiset asiat ovat edesauttaneet tai estäneet tavoiteltavaan suuntaan etenemistä?
 • Miten voisimme kehittää toimintaanne ja saavuttaa tavoitteenne entistä paremmin?

Arviointia voi tarkastella sen mukaan, mitä tiedontarpeita organisaatiolla on. Nämä voidaan jakaa esim. sisäisiin ja ulkoisiin tarpeisiin.  

Sisäiset tarpeet, jolloin tietoa tarvitaan esim.  

 • oman toiminnan kehittämisen pohjaksi
 • kohderyhmän tavoittamiseksi ja toiminnan markkinoinnin tueksi
 • vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi
 • henkilöstön työhyvinvoinnin tueksi
 • yhteistyökumppanuuksien luomiseksi ja ylläpitämiseksi

Ulkoiset tarpeet, jolloin tietoa tarvitaan esim.  

 • rahoittajan vaatimukset
 • viranomaisten vaatimukset  

On myös hyvä huomioida, että arviointi ei ole yksittäinen tapahtuma vaan systemaattinen prosessi ansion, hyödyn, arvon tai merkityksen määrittämiseksi. Arviointiin kuuluu järjestelmällinen tiedon kerääminen, sen analysointi ja tulkinta. Arviointia onkin hyvä tehdä koko toiminnan ajan eikä vain sen lopuksi.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!