10.4.2024

Miten arviointia voi kehittää työyhteisössä?

Järjestöt tekevät paljon kehittämistyötä, mutta arvioinnin teemojen äärelle pysähdytään harvemmin koko työyhteisön voimin. Arvioinnin kehittäminen omatoimisesti henkilöstön kesken voi tuntua työläältä. Aihe ei kuitenkaan ole vaikea, kun sitä jakaa pienempiin kokonaisuuksiin. Uudistunut www.artsi-opas.fi  tarjoaa kehittämistyön tueksi valmiita malleja. 

 Käytännössä työyhteisön on hyvä kokoontua käsittelemään arvioinnin kehittämistä useamman tapaamisen verran, ja senkin jälkeen toimintaa on hyvä tarkastella arvioinnin näkökulmasta säännöllisesti.   

- Ensin on hyvä palata lähtöruutuun. Yhteinen ymmärrys siitä, mitä toiminnalla tavoitellaan, ja millaisten mittareiden avulla   työtä seurataan, luo pohjan varsinaiselle käytännön kehittämistyölle, sanoo Kimmo Terävä Artsi-toiminnasta

Jos toimintaa ei ole aiemmin hahmoteltu vaikutusketjun avulla, se voi auttaa näkemään, millaista muutosta on tarkoitus tavoitella, ja millaisten toimenpiteiden kautta muutoksen ajatellaan syntyvän. Vaikutusketjun rakentamiseen liittyy olennaisesti myös tavoitteisiin sopivien mittareiden valitseminen

Arviointisuunnitelman työstämiseen kannattaa ryhtyä, kun vaikutusketjuja on rakennettu ja on selvillä, mitä on tarkoitus arvioida. Jonkinlainen arviointisuunnitelma kannattaisi löytyä jokaisesta järjestöstä. Sen avulla varmistetaan, että tiedonkeruusta tulee suunnitelmallista, ja arviointitietoa kerätään valitut mittarit huomioon ottaen.

Tiedonkeruun menetelmien tarkastelulle kannattaa varata aikaa vasta sitten, kun pohjatyö tavoitteiden ja mittareiden osalta on tehty. Joskus tiedonkeruu on rakennettu liian raskaaksi, tai valitut menetelmät eivät tuota oikeanlaista tietoa. Kannattaa keskustella yhdessä, mikä tiedonkeruussa toimii, ja miten voitaisiin löytää keinoja sen parantamiseen. 

Kerätyn tiedon hyödyntämistä ei kannata unohtaa; arvioinnin hyödyt tulevat näkyviin, kun kerätystä tiedosta löydetään suuntaviivoja toiminnan kehittämiselle, jo hyvin toimivan vahvistamiselle, tai vaikkapa vaikuttamisviestintään. 

- Arvioinnin kehittäminen ottaa aikaa, mutta se on  palkitsevaa. Parhaimmillaan yhteinen kehittäminen luo uusia oivalluksia,   lisätä motivaatiota omaa työtä kohtaan, ja tekee arvioinnista osan arkipäivän tekemistä, kertoo Petra Kohonen Artsi-toiminnasta

Uudistunut Artsi-opas sisältää runsaasti materiaaleja järjestön oman toiminnan arvioinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. 

Tutustu oppaaseen: www.artsi-opas.fi 

Lisätietoja:  

Kimmo Terävä, kimmo.terava@kuntoutussaatio.fi, 040 821 9981 

Petra Kohonen, petra.kohonen@kuntoutussaatio.fi, 044 781 3200 

 

  

 

 

 

 

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!