Tiedon kerääminen

Arviointitietoa voi kerätä esimerkiksi kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoiden. Tiedonkeruumenetelmien valinnassa on hyvä ottaa huomioon valitut mittarit, arviointikysymykset ja toiminnan luonne.

Tässä osiossa

Tiedonkeruuta suunniteltaessa päätetään millä menetelmillä, milloin, ja keneltä tieto kerätään.

Haastatteluiden avulla voidaan saada syvällistä ymmärrystä käsillä olevaan aiheeseen. Haastattelu sopii hyvin myös tilanteisiin, joissa kirjallista tietoa on vastaajilta vaikea saada.

Havainnoinnin avulla saadaan välitöntä tietoa yksilön tai ryhmän toiminnasta.

Kysely on yleisesti käytetty tiedon keruun menetelmä, ja sillä voidaan kerätä helposti yhteismitallista tietoa laajaltakin joukolta. Tyypillisesti kyselyt sisältävät sekä numeerisia arvioita että avokysymyksiä.

Määrällinen tieto kuvaa toiminnan volyymia. Toimintaa kuvaavien tunnuslukujen seuranta ja arviointi auttaa toiminnan resurssoinnissa, budjetoinnissa ja suuntaamisessa.

Arviointitietoa voi kerätä perinteisempien menetelmien lisäksi esimerkiksi osallistavilla menetelmillä, kuvia hyödyntäen tai arviointityöpajan järjestämällä.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!