Tiedon käsittely

Arviointitiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen

Arvioinnin tarkoituksena on ennen kaikkea se, että arviointitietoa ja kerättyä palautetta hyödynnetään järjestön toiminnan kehittämisessä. Arviointiprosessi ei pääty siihen, kun tieto on raportoitu eteenpäin esimerkiksi rahoittajalle; tuloksellisuuden arviointi ja siitä viestiminen on vain yksi tiedon hyödyntämisen tarkoitus.

Arviointitieto käyttöön

Arvioinnin tulokset tulisi käsitellä yhteisesti, ja ottaa arviointitieto käyttöön. Tiedon systemaattinen hyödyntäminen parantaa toiminnan laatua. Arvioinnin ja palautteenkeruun tarkoitus on selvittää esimerkiksi seuraavia näkökulmia:

 • minkälaisia hyötyjä kohderyhmät ovat toiminnasta saaneet
 • toiminnan laajuutta ja määriä kuvaavat tiedot
 • miten työntekijät, vapaaehtoiset ja sidosryhmät näkevät toiminnan
 • toiminnan laadun mahdolliset ongelmakohdat
 • miksi toimenpiteet ovat saaneet aikaan vaikutuksia
 • millaisia ennakoimattomia asioita on tapahtunut
 • mitkä tekijät ovat edesauttaneet tai estäneet toiminnan toteutumista

Järjestön itsensä keräämän tiedon lisäksi kannattaa hyödyntää esimerkiksi tilastoista ja tutkimuksista saatavilla olevaa tietoa, kuin myös sidosryhmien tuottamaa tietoa. Tämän toimintaympäristötiedon avulla voidaan lisätä ymmärrystä arvioinnin kohteena olevasta ilmiöistä laajemmin, ja ennakoida tulevaa. Tällöin puhutaan tiedolla johtamisesta eli tietoon perustuvasta toiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja päätöksenteosta.

Arviointitiedon hyödyntämisen osa-alueita

Toiminnan kehittäminen ja suunnittelu

 • tuloksellisuus
 • toiminnanlinjaaminen, tarkentaminen, lisääminen, poistaminen
 • resursointi
 • asiakkaanpalvelun kehittäminen
 • uuden toiminnan suunnittelu

Henkilöstö

 • toiminnankehittäminen yhdessä
 • osaamisenlisääminen
 • työnjako
 • resursointi
 • toiminnan onnistumisista viestiminen

Vapaaehtoiset

 • toiminnankehittäminen yhdessä
 • osaamisenlisääminen
 • tukimuotojenkehittäminen
 • toiminnan onnistumisista viestiminen

Rahoittaja
Hallitus
Toimintasuunnitelma ja -kertomus yms. dokumentit

 • raportointi
 • hakemukset
 • uudet rahoituskanavat

Yhteistyö ja kumppanuudet

 • yhteistyön kehittäminen ja suuntaaminen
 • uudet kumppanuudet

Viestintä ja varainhankinta

 • viestinnän kehittäminen
 • vaikuttamisviestintä
 • sidosryhmäviestintä
 • toiminnan markkinointi kohderyhmille
 • suurelle yleisölle viestintä, tietoisuuden lisääminen

Vaikuttamistoiminta

 • päättäjä viestintä, lausunnot, kannanotot
 • kampanjat

Kartoita tiedon hyödyntämisen nykytila

Kartoittakaa, miten hyvin hyödynnätte toiminnastanne kertyvää tietoa työkalun avulla. Työkalu auttaa näkemään tiedon hyödyntämisen monenlaiset mahdollisuudet.

Word

Arviointitiedon hyödyntämisen mahdollisuuksien kartoitus

Työkalun avulla kartoitetaan, miten hyvin järjestössä hyödynnetään kerättyä arviointietoa, ja miten tiedon voisi ottaa entistä paremmin käyttöön.

Lue lisää
Word

Arviointitiedon hyödyntämisen mahdollisuuksien kartoitus

Työkalun avulla kartoitetaan, miten hyvin järjestössä hyödynnetään kerättyä arviointietoa, ja miten tiedon voisi ottaa entistä paremmin käyttöön.

Suunnitelmallinen tiedon hyödyntäminen

Jotta kerätty tieto ohjaisi toimintaa, on hyvä jo arviointia suunnitellessa olla näkemys myös kerätyn tiedon hyödyntämisestä.

Voit lähteä liikkeelle pohtimalla:

 • Onko selvillä, millaiselle tiedolle on tarvetta? Jotta kehittäminen ja päätöksenteko olisi tietopohjaista, on tärkeää tunnistaa, mikä on ongelma, haaste tai arviointikysymys, johon tarvitaan mitä tietoa niiden tueksi tarvitaan.
 • Onko selvillä, mitä tiedolla on tarkoitus tehdä? Tieto hyödyttää vain, jos sitä analysoidaan ja tehdään sen pohjalta päätelmiä.
 • Milloin tietoa tarvitaan? Jotta tieto on käytössä sen hyödyntämisen näkökulmasta oikeaan aikaan, on hyvä jo tiedonkeruuta suunniteltaessa ottaa huomioon, milloin tietoa tullaan tarvitsemaan käyttöön; esimerkiksi reaaliajassa, kuukausittain tai harvemmin
 • Mitä tiedon käsittelystä seuraa? Miten tietoa hyödynnetään? Tiedon hyödyntämisestä on hyvä olla selkeä suunnitelma
 • Miten kehittämistoimenpiteitä seurataan? Jos saadun tiedon pohjalta on tarpeen tehdä muutoksia, kannattaa tehdä aikataulu niiden toteuttamiselle ja seurannalle

Toimintatapojen, toiminnassa syntyneiden tulosten ja muun saatavilla olevan tiedon tarkastelemiselle on hyvä varata aika ja paikka. Jotta arviointitiedon hyödyntäminen olisi arkinen osa järjestön toimintaa, tulee tiedon analysoinnista ja tiedon hyödyntämisestä tehdä suunnitelmallista. Arjesta olisi hyvä löytyä paikkoja, joissa tietoa tarkastellaan, tehdään sen pohjalta johtopäätöksiä, ja viedään analysoitu tieto käyttöön.

Word

Tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen työkalu

Työkalu auttaa mittareiden seurannassa ja kerätyn tiedon systemaattisessa käsittelyssä ja hyödyntämisessä.

Lue lisää
Word

Tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen työkalu

Työkalu auttaa mittareiden seurannassa ja kerätyn tiedon systemaattisessa käsittelyssä ja hyödyntämisessä.

Tiedolla johtaminen – tiedon valjastaminen päätösten tueksi

Järjestö saa arviointitietoa monista eri lähteistä; kohderyhmiltä, vapaaehtoisilta, yhteistyökumppaneilta, työntekijöiltään. Tietoa saadaan niin kirjallisesti, suullisesti, kuin hiljaisena arkitietonakin. Järjestön itsensä keräämää tietoa täydentää toimintaympäristöstä saatu tieto. Arviointia varten saadaan kattava kuva, kun palautteenkeruu on tehty moninäkökulmaisesti ja kattavasti, sekä määrälliset tiedot, kuten kävijämäärät, on ajantasaisesti kerätty. Saatavilla olevan tiedon jalostaminen ja hyödyntäminen johtamisen tukena auttaa toimintaa kehittymään. Tiedolla johtaminen onkin toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa tiedon ohjaamana.

Millä tasolla järjestö on tiedolla johtamisessa?

Voit pohtia seuraavien väittämien avulla, millä tasolla järjestönne on tiedolla johtamisessa.

 • Henkilöstö ymmärtää, mitä tietojohtaminen tarkoittaa
 • Henkilöstö ymmärtää, mitä hyötyjä tietojohtamisella voidaan saavuttaa
 • Organisaatiossa on myönteinen asenne tietojohtamista kohtaan
 • Organisaatiossa on riittävästi resursseja tiedon hyödyntämiseen
 • Tunnistamme, millaisia tiedon tarpeita organisaatiollamme on
 • Tunnistamme, millaisia tiedontarpeita sidosryhmillämme on
 • Seuraamme toimintaympäristön muutosten vaikutuksia tiedontarpeisiin
 • Tiedon keräämisen prosessi on kuvattu selkeästi
 • Tiedon kerääminen on tehokasta
 • Tarvittava tieto on helposti saatavilla
 • Työntekijät ovat tietoisia toiminnan tavoitteista, mittareista ja tuloksista
 • Sidosryhmät ovat tietoisia heitä koskevista toiminnan tavoitteista, mittareista ja tuloksista
 • Käytössä olevan tiedon avulla voidaan arvioida onnistumista tavoitteisiin verrattuna
 • Käytössä oleva tieto auttaa tuomaan esiin toiminnan ongelmakohtia
 • Tietoa käytetään apuna strategisessa päätöksenteossa
 • Tietoa käytetään resurssien käytön seurannassa ja budjetoinnissa
 • Mittareilla on yhteys organisaation strategiaan
 • Mittarit on määritelty tavoitteiden pohjalta
 • Mitattavien asioiden välisiä yhteyksiä on analysoitu
 • Seuraamme, analysoimme ja jaamme tietoa reaaliaikaisesti

Lähde: Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta, Valtioneuvosto 2019

Materiaalit

Word

Arviointihavaintojen jatkokehittäminen

Työkalu auttaa isojen ja pienien arviointihavaintojen kirjaamisessa, ja havaintojen pohjalta sovittujen kehittämistoimenpiteiden seurannassa. Työkaluun kuvataan arviointihavainto, kehittämisen keinot ja tavoitetila, sekä aikataulu ja vastuuhenkilö.

Lue lisää
Word

Arviointihavaintojen jatkokehittäminen

Työkalu auttaa isojen ja pienien arviointihavaintojen kirjaamisessa, ja havaintojen pohjalta sovittujen kehittämistoimenpiteiden seurannassa. Työkaluun kuvataan arviointihavainto, kehittämisen keinot ja tavoitetila, sekä aikataulu ja vastuuhenkilö.

Word

Arviointitiedon hyödyntämisen mahdollisuuksien kartoitus

Työkalun avulla kartoitetaan, miten hyvin järjestössä hyödynnetään kerättyä arviointietoa, ja miten tiedon voisi ottaa entistä paremmin käyttöön.

Lue lisää
Word

Arviointitiedon hyödyntämisen mahdollisuuksien kartoitus

Työkalun avulla kartoitetaan, miten hyvin järjestössä hyödynnetään kerättyä arviointietoa, ja miten tiedon voisi ottaa entistä paremmin käyttöön.

Word

Tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen työkalu

Työkalu auttaa mittareiden seurannassa ja kerätyn tiedon systemaattisessa käsittelyssä ja hyödyntämisessä.

Lue lisää
Word

Tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen työkalu

Työkalu auttaa mittareiden seurannassa ja kerätyn tiedon systemaattisessa käsittelyssä ja hyödyntämisessä.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!