Mittarit haltuun hakemuksessa

21.08.23

Mittareiden määrittäminen on keskeinen osa onnistuneen arvioinnin rakentamista ja hakemuksen laatimista. 

Mittari on väline toiminnassa tapahtuvan muutoksen osoittamiseen. Kun toiminnalle on asetettu tavoitteita, tulee pohtia, millainen mittari kuvastaisi tapahtunutta muutosta.

Tavoitteenamme on vahvistaa yksin asuvien ikäihmisten sosiaalista verkostoa.   Asetamme toiminnan mittariksi toimintamme kautta uusia tuttavuuksia saaneiden ikäihmisten määrän. Toiseksi mittariksi asetamme ikäihmisten kokemuksen yksinäisyyden tunteen vähenemisestä. Toiminnan lopussa näemme, että kaksi kolmasosaa osallistuneista on saanut uusia ihmisiä elämäänsä. Lisäksi 80 % osallistujista kertoo, että he kokevat olevansa vähemmän yksinäisiä.

Mittareita voidaan asettaa vaikutusketjun eri osa-alueisiin, kuten toiminnan laajuuteen ja määrään, sekä varsinaisiin tuloksiin, joita sote-järjestöissä useimmiten ovat erilaiset muutokset toimintaamme osallistuvien ihmisten hyvinvoinnissa. Nämä tulosmittarit ovat erityisen tärkeitä toiminnasta syntyneiden hyötyjen seuraamiseen.

Jotta toimintaa ja tapahtunutta muutosta voidaan arvioida, nämä tulisi muuttaa mitattavaan muotoon. Mitattava asia, ilmiö tai muutos voi joskus koostua useasta eri tekijästä; kyseessä voi olla muutos ihmisen omassa kokemuksessa, mutta myös jokin ulkoisesti havaittava, konkreettisen muutos esim. käyttäytymisessä.

Tavoitteenamme on, että kohderyhmämme arjessa jaksaminen paranee. Miten tätä voisi mitata? Kysymällä ihmiseltä itseltään voimme mitata, kokeeko ihminen itse, että hän jaksaa paremmin osallistuttuaan toimintaamme. Olemme myös määrittäneet, että lisääntynyt itsenäinen asiointi kodin ulkopuolella kertoo jaksamiseen liittyvästä myönteisestä muutoksesta.

Mittaathan oikeaa asiaa? Joskus mittaaminen voi kohdistua eri asiaan kuin siihen, mitä tavoitellaan Tällöin mittari ei oikeastaan kerro meille, olemmeko päässeet tavoitteeseemme. Jos mittari asetetaan liian kauas siitä, mitä toiminnalla voidaan saada aikaan, emme pääse käsiksi siihen muutokseen, joka on järjestämämme toiminnan ansiota. Laajat ja pitkäkestoiset muutokset edellyttävät usein usean toimijan yhteistyötä. Aseta siispä mittari sille tasolle, jonka toteutumista voitte seurata ja todentaa.

Mittareiden määrittämisen jälkeen voidaan tarkentaa, miten mitataan. Mittausväline voi olla esimerkiksi kyselylomake, havainnointi tai haastattelu. Oikean mittausvälineen valintaan vaikuttavat ainakin kohderyhmä, toiminnan luonne ja itse mitattava asia tai ilmiö.

Sote-järjestöissä tavoitellaan usein muutoksia ihmisen kokemuksessa hyvinvoinnista, tai muutoksia käyttäytymisessä. Usein mittaaminen tarkoittaa ihmiseltä itseltään kysymistä esimerkiksi kyselyllä tai haastatellen. Joskus on perusteltua havainnoida muutosta ulkopuolisen silmin.

Lue lisää mittareista artsi-opas.fi-sivustolta Tavoitteet ja vaikutusketju.