5. Itsearviointi

Oman toiminnan tarkastelu on olennainen osa toiminnan kehittämistä ja tuloksien esiin saamista. Tässä osiossa saa ohjeita ja työkaluja itsearvioinnin toteuttamiseen säännöllisesti, systemaattisesti ja kattavasti.

Oman toiminnan arvioinnin äärelle on syytä pysähtyä säännöllisesti. Itsearvioinnista saadaan toiminnan organisointiin ja resursointiin, osaamisen kehittämiseen, toiminnan arviointiin, ja toisaalta myös järjestön toiminnan tuloksellisuuteen tietoa.

Itsearviointi on hyvä toteuttaa vähintään kerran vuodessa. Nopeatempoisessa toiminnassa voi olla syytä tehdä myös hieman pienimuotoisempi välikatsaus puolivuosittain. Näin varmistetaan, että toiminta etenee suunnitellusti ja voidaan ajoissa reagoida esiin nouseviin kehittämistarpeisiin.

Itsearvioinnin voi tehdä yhdessä koko henkilöstön kanssa, jolloin se on myös yksi tapa mahdollistaa henkilöstön osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Myös hallituksen voi osallistaa itsearviointiin eri tavoin. Ideaalitapauksessa henkilöstön yhteinen itsearviointi suoritetaan tilanteessa, jossa palaute muilta tahoilta on jo kerätty ja analysoitu, ja tulokset ja kehittämisideat muilta on tiedossa.

Itsearviointilomake, Word

Itsearviointilomake on tarkoitettu ohjaamaan henkilöstön yhteistä itsearviointikeskustelua. Keskustelun keskeiset kohdat kirjataan lomakkeeseen. Suurin hyöty tästä työkalusta saadaan, kun henkilöstöllä on käytössä muun palautteenkeruun tulokset ennen itsearviointikeskustelua. Tällöin lomakkeeseen voidaan kirjata muutkin kun henkilöstön omat kehittämisideat.

Artsi Itsearviointilomake

Itsearviointikysely henkilöstölle, Word

Artsi Itsearviointikysely

Itsearviointikysely hallitukselle, Word

Tällä itsearviointikyselyllä voidaan kerätä palautetta järjestön hallitukselta. Itsearviointi on hyvä tapa osallistaa hallitusta järjestön toiminnan reflektointiin ja kehittämiseen. Hallituspalaute kannattaa kerätä ja analysoida ennen työntekijöiden tekemää itsearviointia, jolloin sen tulokset voidaan huomioida itsearviointia tehdessä.

Artsi Itsearviointikysely hallitukselle

Vaikuttamistoiminnan itsearviointilomake, Word

Vaikuttamistoiminnan itsearviointilomake tukee järjestöjä vaikuttmistoiminnan arvioinnissa.. Sen pohjalta on helpompi tehdä näkyväksi järjestön vaikuttamistyötä ja nostaa tuloksia raportteihin.

Vaikuttamistoiminnan itsearviointilomake

Yksilötason itsearviointi, Word

Yksilötason itsearviointilomakkeen avulla työntekijä voi tarkastella työtehtäviensä vastaavuutta järjestön/toiminnan tavoitteisiin sekä omien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan kehittämistä. Työkalua voi hyödyntää myös esim. kehityskeskustelussa.

Artsi Yksilötason itsearviointi

Tehtävä 5: Itsearviointilomakkeen täyttäminen

Valitse järjestöllesi sopiva itsearvioinnin toteutuksen tapa (keskustelu, työpaja, kyselylomake) ja pohdi myös sopivaa tapaa osallistaa hallitus itsearviointiin. Toteuta itsearviointi valitsemallasi tavalla ja dokumentoi tulokset huolellisesti. Suunnittele myös minkälaisella aikataululla itsearvioinnissa esiinnousseita asioita seurataan ja milloin niihin palataan seuraavan kerran.